Služby pro SVJ

  • přeměření bytů a nebytových prostor
  • zajištění rekolaudace bytových, nebytových či společných prostor
  • posouzení výnosnosti nemovitostí a návrh nového využití
  • zpracování všech podkladů nutných k prodeji společných či půdních prostor včetně projektové dokumentace, zajištění stanovisek příslušných orgánů a institucí
  • zajištění znaleckých posudků nemovitostí v případě, že převod podléhá daním
  • zpracování předběžných technických otázek, včetně daňových odvodů a dalších finančních nákladů
  • zpracování a podání přiznání k dani z převodu nemovitosti (podléhá-li převod této dani)
  • účast na informativní schůzce – informování vlastníků o postupu při změně vymezení jednotek v budově
  • v případě, že majitel nemá k dispozici projektovou dokumentaci, dohledání projektové dokumentace v archivu příslušného úřadu
  • kontrola a přeměření bytů, nebytových prostor a společných částí domu, srovnání skutečnosti s projektovou dokumentací, případné nové zaměření bytů, nebytových prostor a společných částí domu
  • zpracování změny prohlášení vlastníka budovy v potřebném počtu výtisků a předání ke kontrole statutárním zástupcům majitele domu
  • zpracování návrhu na vklad změny prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí
  • možnost zastupování nabyvatelů a převádějícího při jednání s Katastrálním úřadem
  • kompletní poradenství k této problematice
  • zpracování podpisových vzorů členů výboru či pověřeného vlastníka pro rejstříkový soud
  • zpracování návrhu na zápis změny společenství vlastníků do rejstříku společenství vlastníků jednotek včetně veškerých předepsaných dokladů a dokumentů vyžadovaných k zápisu, podání návrhu na zápis změny příslušnému rejstříkovému soudu
  • zpracování pozvánek na shromáždění vlastníků jednotek, jejich distribuce v předepsaném termínu všem vlastníkům
  • zajištění místnosti pro konání shromáždění vlastníků jednotek
  • zajištění prezenční listiny včetně kontroly oprávněnosti podpisu jednotlivých vlastníků či jejich zplnomocněných zástupců
  • řízení vlastního shromáždění vlastníků jednotek
  • počítání hlasů při hlasování o hlasovatelných položkách
  • vypracování zápisu ze shromáždění vlastníků jednotek
  • zajištění výběrových řízení na práce požadované společenstvím, např na opravy a úpravy objektu s doporučením již dříve prověřených firem
  • zajištění koordinace řešení konkrétních problémů
  • zajištění stavebního dozoru
  • kompletní poradenství k této problematice

Stojíte o naše služby? Kontaktujte nás!